Gebruikersvoorwaarden 2023

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt een aantal begrippen gebruikt. Begrippen worden in deze voorwaarden met een hoofdletter geschreven. Gedefinieerde begrippen kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Ondernemer via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van
  zijn herroepingsrecht.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Internetsite: shop.rietveldacademie.nl de plaats op het internet waar de Gerrit Rietveld Academie de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Afnemers aanbiedt aldus de Stichting dr HP Berlage Fonds tot Steun van de Gerrit Rietveld Academie, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer: 41200435.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op niet-oorspronkelijke geschriften, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, alsmede vergelijkbare rechten op grond van ongeschreven recht.

 


Artikel 2 - Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer) op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen de Ondernemer en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van publicaties en kunst- en designproducten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

   

Artikel 3 - Identiteit van de Ondernemer

Stichting dr HP Berlage Fonds tot Steun van de Gerrit Rietveld Academie
Fred. Roeskestraat 96
1076 ED Amsterdam

E-mailadres: shop@rietveldacademie.nl
KvK-nummer: 41200435

 

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze leveringsvoorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de leveringsvoorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen.
  • De eventuele kosten van aflevering.
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
   • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert.
   • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is.
   • De manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
   • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
   • De gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7  Herroepingsrecht voor consumenten

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven.
 2. De Ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Als onderwijsinstelling zijn de door de Ondernemer gehanteerde prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle auteursrechten en naburige rechten berusten, blijven en behoren toe aan de maker/ontwerper.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze leveringsvoorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer zijn deze leveringsvoorwaarden voorwaarden van toepassing.
 2. Op de overeenkomst tussen Ondernemer en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij Afnemer op het volgende e-mailadres: shop@rietveldacademie.nl.
 4. Ondernemer streeft er naar binnen dertig (30) Dagen te reageren op ingediende klachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.